Ochrona prawna dóbr intelektualnych

Ochrona prawna dóbr intelektualnych

Pod pojęciem dóbr intelektualnych kryją się między innymi znaki towarowe,wzory użytkowe,  topografie układów scalonych, wynalazki. Przysługuje im patent. Oczywiście, aby patent mógł je objąć, muszą zostać zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego można dokonać osobiście. Częściej jednak zadanie to powierzane jest biuro patentowe.

Kompetencje biura

Biuro patentowe, a ściślej pracujący w nim rzecznik patentowy, mogą reprezentować swoich klientów – osoby prywatne, firmy – przed polskim Urzędem Patentowym. Rzecznik patentowy często jest absolwentem wydziału prawa. Ale do wykonywania zawodu rzecznik patentowy ukończenie studiów prawniczych nie jest konieczne. Biuro patentowe zatrudnia również absolwentów studiów technicznych. Radca patentowy może występować również w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych oraz innych praw z zakresu własności przemysłowej.

Na jaką pomoc można liczyć?

Radca patentowy jest osobą, do której można zwrócić się zarówno o pomoc prawną, jak i techniczną. Należy pamiętać, że ochrona patentu ma pewne ograniczenia. Osoba uprawniona z patentu nie może zabronić wykorzystać wynalazku na przykład do celów badawczych. Na dokumencie patentowym znajdzie się zawsze zastrzeżenie patentowe, który określi zakres ochrony wynalazku.  W dokumencie patentowym zostanie także dokładnie opisany wynalazek. Jeżeli jest to konieczne, do opisu może zostać dołączony także rysunek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule.